Makale
Leave a Comment

Off-University İnisiyatifi’nden Konferans Duyurusu

Barış Hakkında Zor Sualler

Çevrimiçi Konferans Çağrısı

Türkiye’deki Barış Bildirisi’nde imzaları bulunduğu için çeşitli zorluklar yaşayan akademisyenlerden başlayarak, özellikle Türkiye, Almanya ve dünyanın her yerinden barışın sözünü çoğaltacak bilim insanlarını da dahil etmek suretiyle, Off-University İnisiyatifi Barış Hakkında Zor Sualler başlıklı bir konferans düzenliyor. Mümkün olan en geniş yankıyı bulabilmesi için çevirimiçi olarak düzenlenmesi planlanan konferans, deneyimlere ve demokratik çözüm potansiyellerine dikkat çekerek barışın tesisine yönelik adımlar için ulusal ve uluslararası akademik kamuoyundan destek toplamayı amaçlıyor.

Tough Questions about Peace -English version

Harte Fragen zum Frieden – Deutsch version

Barış meselesi hayatın her yönünü şekillendirdiği için Barış Hakkında Zor Sualler Konferansı disiplinler arasıdır. Konferans, gezegeni, tüm canlıları ve insanlığı yoğun risk altında bırakan silahlanma ve çatışma ortamlarını ele alarak, ayrışmış ve çatışmalı toplumlarda toplumsal barışın nasıl +sağlanabileceği üzerine odaklanmaktadır. Şiddetin görünür ve görünmez türleri, yapısal ayrımcılık ve marjinalleştirme biçimleri ve en önemlisi barışın sağlanabilmesi için hangi temel yapılara ve söylemlere

ihtiyaç duyulduğu gibi temaları ele almayı, bu kapsamda bilim dallarının ve bilim insanlarının sorumluluklarını tartışmayı hedeflemektedir. Uluslararası bir danışman kurulu ile işbirliği içinde ortaya atılan somut ve çetrefil suallere somut ve açıklayıcı cevaplar veren bildirileri bir araya getirerek bu hedeflere ulaşmayı umuyoruz. Katılımcılardan beklentimiz,aşağıdaki suallerden birini seçerek 20-45 dakikalık bir video ile cevabî açıklamalar getirmeleridir. 450 – 600 kelimeden oluşan yazılı bildiri özetlerinizi 15 Ağustos 2017 gününe kadar mail@off-university.de adresine göndermenizi bekliyoruz. Bildirlerin kabulüne ilişkin bilgilendirme bir hafta içinde yapılacaktır. Konferans boyunca yayımlanacak olan videolar organizasyon komitesine 01 Eylül 2017’ye kadar iletilmelidir. İhtiyaç duyulması halinde videoların hazırlanmasına ilişkin teknik rehberlik ve destek sağlanacaktır. Bildiri sahiplerinden çevrimiçi tartışmaya olanak verecek şekilde izleyici soru ve katkılarına açık bir saatlik bir oturuma daha katılmaları beklenmektedir.  Bu interaktif tartışmaların takvimi ayrıca belirlenecektir. Barış Hakkında Zor Sualler konferansının açılışı ise Ekim’in ilk haftasında gerçekleşecektir. Konferansa bildiriyle veya izleyici olarak katılım ücretsizdir. Off-University işini kaybetmiş bildiri sahiplerine katkılarından dolayı maddi destek sunmak üzere hazırlıklar yapmaktadır. Konferansa ve Off-University inisiyatifine dair merak ettiğiniz bilgilere geliştirilmekte olan http://www.off-university.de sayfasından ulaşabilirsiniz.

Zor Sualler

Danışma kurulu üyelerince önerilen Zor Sualler savaşın varlığı, barışın gerekliliği ve barışın imkânları olmak üzere üç başlıkta toplanmıştır:

Savaşın Varlığı

✓ Demokratik ülkelerde barış, dünyanın geri kalanında devam eden savaşların mantıkî veya sistematik bir sonucu mudur?

✓ AB, tarihte görülmemiş uluslararası bir barış projesi olduğunu iddia ediyor; ancak sınırlarının hemen dışında savaş devam ediyor. Avrupa barışı kendi tekeli altına mı alıyor veya dünyanın öbür bölgelerine savaş mı ihraç ediyor?

✓ Akademik dünyanın içinde bulunduğu koşular nedeniyle barışı terk ettiği savını gerekçelendirebilir misiniz?

✓ “Savaş bir halk sağlığı sorunudur.” Neden?

Barışın Gerekliliği

✓ “Topluca Türk vatandaşlarının (…), birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat hakları” (1982 Anayasası, Başlangıç 7), yeterince işlenen bir hak mıdır? Bu hakkın temellendirilmesi ve geliştirilmesi için disiplinler arasında nasıl bir çalışma şekli tasarlanmalıdır?

✓ Savaşın yol açtığı ekolojik yıkım veya tahribat, çatışmaların sonrasında ya da barış dönemlerinde ne gibi sorunlar doğurabilir?

✓ Bir insan hakkı olarak barış hakkı ne demektir? Barış hakkının insan hakları bütünü içindeki yeri nedir?

✓ İklim değişikliği barış için nasıl bir tehdit oluşturur? İklim değişikliğinin yol açacağı problemleri çatışmalara yol açmadan çözmek için ne gibi stratejiler geliştirilebilir?

Barışın İmkânları

✓ Çeşitlilik içinde bir arada yaşamak ilkesine uygun bir şekilde bireysel ve toplu boyutlarıyla barış nasıl savunulmalı ve barış kültürü nasıl oluşturulmalıdır?

✓ İstinasız her çağdaş toplumda etkili bir şekilde barışı desteklemeye yararı olan bir sivil müdahale veya eylem var mıdır?

✓ Barışın kendi başına bir değer olarak benimsenmesi verili koşullarda kendiliğinden olmuyor. Militarizm, milliyetçilik, ayrımcılık, nefret kültürü ile mücadele acaba kimlik siyasetlerinin yerine, ya da yanında, sınıf siyasetlerinin yükseltilmesi ile mümkün olabilir mi?

✓ Bilim insanlarının barış adına yapabilecekleri katkılar ne olabilir? Bu alanda bilimsel sonuçların ya da normatif varımların yaygınlaşması hangi mekanizmalarla gerçekleşebilir?

✓ Bir yakınınızın cenazesi barışın tesis edilememesi nedeniyle bir hafta sokakta kalsa ve gözünüzün önünde olmasına rağmen ulaşamasaydınız bu duruma sebep olanlarla barışmak için beklentiniz ne olurdu?

✓ Seçtiğiniz bir savaş veya çatışma ortamını göz önünde bulundurarak çatışmasızlık halinin ötesinde barış için öncelikli üç adımın neler olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

✓ “Kamusal alan, meselerin savaş dışı yollarla halledildiği yerdir” (Oscar Negt/Alexander Kluge1). Barış kültürünün, ortam ve ilişkilerin gelişmesinde kamusal alan, medya ve iletişimsel demokrasinin yeri nedir? Bugün Türkiye’de ve dünyada süregiden savaş ve devlet politikalarının yarattığı kamusuzlaşmanın yaşam bağlamlarında yarattığı toplumsal ve ahlakî sorunlar nelerdir?

1 Hannsen, Miriam (1993): Foreword. In Oskar Negt und Alexander Kluge. Public Sphere and Experience. Towards an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere. Minneapolis/London: University of Minnesota Press. s. ix

 

Tough Questions about Peace

Online Conference Call

 

As a reaction to the repressions experienced by academics in Turkey, Off-University Initiative is organising a conference entitled Tough Questions about Peace. In order to reverberate as widely as possible, the conference is organised online and seeks to include researchers from Turkey, Germany and elsewhere in the world ready to proliferate the message of peace. The conference seeks to gather support for the establishment of peace from the international academic public by drawing attention to the situation in Turkey, by sharing experiences in conflict resolution and the potentials of democratic solutions.

As the question of peace shapes all facets of life, the aim of the Tough Questions about Peace Conference is to trigger an interdisciplinary dialog. The conference focuses on how peace can be achieved in polarized and conflict-ridden societies by turning to armament and conflict as factors that put the planet, all living beings, including humanity, at great risk. It aims at exploring themes including visible and invisible forms of violence, forms of structural discrimination and marginalisation, and most importantly the foundational structures and discourses needed for achieving peace, as well as what responsibilities academic disciplines and academics themselves carry in this context. We hope to achieve these aims by bringing into dialogue presentations that provide concrete and illuminating answers to the concrete and complex questions posed in cooperation with an international advisory board.

We expect that participants choose one question from the list below and provide an explicatory answer in the form of a 20 to 45 minute long video. Written abstracts of 450 to 600 words are to be sent to mail@off-university.de by 15 August 2017. Applicants will be notified within one week whether their presentation has been accepted. Accepted videos will be published during the conference and have to be submitted to the organizing committee until 1 September 2017. If necessary, technical support will be provided in relation to video recording. Presenters are moreover expected to participate in a one-hour online session of discussion and audience questions. The programme of these interactive discussions will be communicated separately. The opening of the Tough Questions about Peace Conference will take place in the first week of October. Participation at the conference is free of charge for presenters and the audience. For presenters, who have lost their jobs for political reasons recently, Off-University prepares to provide financial support. More information about the conference and the Off-University Initiative is available on our website under construction: http://www.off-university.de.

Tough Questions

The Tough Questions proposed by the members of the advisory board fall under three headings: The Existence of War, The Need for Peace, and The Possibilities of Peace.

The Existence of War

✓ Is peace in democratic countries a logical or systematic result of the wars in the rest of the world?

✓ The EU claims to be a historically unprecedented peace project, yet directly outside its borders war continues. Has Europe monopolized peace or does it export war to other parts of the world?

✓ Can you give arguments for the statement that the academic world has abandoned peace because of its conditions of work?

✓ “War is a public health problem.” Why?

The Need for Peace

✓ The Preamble of the Turkish Constitution of 1982 states “that [all Turkish citizens] have the right to demand a peaceful life based on absolute respect for one another’s rights and freedoms, mutual love and fellowship, and the desire for and belief in ‘Peace at home; peace in the world’.” Is this right sufficiently accorded? What kind of cooperation between disciplines has to be developed in order to further ground and develop this right?

✓ What kind of problems does the ecological destruction that occurs during war pose in periods of post-
conflict or peace?

✓ What does it mean to posit the right to peace as a human right? What place does the right to peace occupy within the totality of human rights?

✓ What kind of threat does climate change pose to peace? What kinds of strategies might be developed  in order to solve the problems caused by climate change before these problems cause conflict?

The Possibilities of Peace

✓ How ought peace to be defended and a peace culture to be established with respect to its individual and collective dimensions and in harmony with the principle of living together in diversity?

✓ Is there a form of civil intervention or action that works to efficiently support peace in every contemporary society without exception?

✓ Under the prevailing conditions embracing peace as a value in itself does not happen automatically.  Would an emphasis on class politics instead of or in addition to the politics of identity further enable the struggle against militarism, nationalism, discrimination and hate culture?

✓ What contributions can academics make towards peace? What mechanisms allow communicating scientific results or normative assumptions this context?

✓ If the corpse of a relative of yours stayed on the street for one week because peace could be established, and if you were not able to access it even though it finds itself within arm’s reach, what expectations would you havebefore making peace with those causing the situation?

✓ Taking a context of war or conflict as an example, what three steps do you think should be prioritized in order not only for conflict to end but for peace to be established?

✓ “The public sphere is the site where struggles are decided by other means than war.” (Alexander Kluge2). What is the role of public sphere, the media and deliberative democracy for the development of a culture, an environment and relations capable of supporting peace? What are the social and moral problems of the decline of the public brought about by war and state-driven politics in today’s Turkey and the world?

2 Hannsen, Miriam (1993): Foreword. in Oskar Negt and Alexander Kluge. Public Sphere and Experience. Towards and Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere. Minneapolis/London: University of Minnesota Press. p. ix.

 

Harte Fragen zum Frieden

Online-Konferenzausschreibung

 

Als Reaktion auf die Repressionen, denen Akademiker*innen in der Türkei ausgesetzt sind, organisiert die Initiative Off-University eine Konferenz mit dem Titel Harte Fragen zum Frieden. Um eine möglichst große Resonanz herzustellen, wird diese Konferenz online stattfinden und neben Wissenschaftler*innen aus der Türkei auch solche Wissenschaftler*innen aus Deutschland und anderen Teilen der Welt einbeziehen. Mit dieser Konferenz wollen wir die internationale wissenschaftliche Öffentlichkeit für die Situation in der Türkei weiter sensibilisieren, das Thema Frieden wieder auf die wissenschaftliche Agenda setzen, Wege der Konfliktlösung und Möglichkeiten demokratischer Lösungen zur Sprache zu bringen.

Ziel der Harte Fragen zum Frieden Konferenz ist es dabei, einen interdisziplinären Dialog zum Thema Frieden – der bekanntlich alle Aspekte des Lebens betrifft – anzustoßen. Die Konferenz stellt die Frage, wie Frieden in polarisierten und konfliktreichen Gesellschaften geschaffen werden kann, wenn die Faktoren Aufrüstung und Konflikt den Planeten und alle Lebewesen einschließlich der Menschheit massiv gefährden. Die sichtbaren und unsichtbaren Formen von Gewalt, strukturelle Diskriminierung und Formen der Marginalisierung sollen diskutiert, vor allem die grundsätzlichen Strukturen und Diskurse, die notwendig sind um Frieden herzustellen eruiert werden und in diesem Zusammenhang auch die Verantwortung zur Sprache kommen, die Disziplinen und Wissenschaftler*innen dabei zukommt. Wir hoffen dieses Ziel zu erreichen, indem wir Beiträge in einen Dialog bringen, die konkrete und aufschlussreiche Antworten auf die komplexen Fragen geben, die von einem internationalen wissenschaftlichen Beirat gestellt wurden.

Wir erwarten von den Teilnehmer*innen, dass sie eine der untenstehenden Fragen auswählen und diese mittels eines Videos in 20-45 Minuten beantworten. Videobeiträge werden auf Grundlage eines schriftlichen abstracts von 450-600 Wörtern vom wissenschaftlichen Beirat ausgewählt. Wir bitten um Zusendung der abstracts bis zum 15.08.2017 an mail@off-university.de. Über die Auswahl wird binnen einer Woche entschieden. Videos, die während der Onlinekonferenz ausgestrahlt werden, sind bis zum 01.09.2017 einzusenden. Wenn nötig, bieten wir technische Unterstützung bei der Erstellung der Videos an. Von den Präsentierenden wird darüber hinaus erwartet, dass sie an einer online session teilnehmen, an der sie sich den Fragen und Beitägen der Zuschauer*innen stellen. Das Programm dieser interaktiven Diskussionen wird separat kommuniziert. Die Eröffnungsveranstaltung der Harte Fragen zum Frieden Konferenz findet in der ersten Oktoberwoche statt. Die Teilnahme an der Konferenz als Präsentierende oder Zuschauer*in ist kostenlos. Für Präsentierende die ihren Beruf aus politischen Grunden kurzlich verloren haben, plant Off-University finanzielle Unterstützung anzubieten. Weitere Informationen zur Konferenz und der Initiative Off-University finden sich auf unserer Webseite in

Bearbeitung: http://www.off-university.de

Harte Fragen

Die Harten Fragen, die seitens des wissenschaftlichen Beirats formuliert wurden, fallen in drei Kategorien: Die Existenz von Krieg, die Notwendigkeit des Friedens und die Möglichkeiten des Friedens für Frieden.

Die Existenz von Krieg

✓ Ist Frieden in demokratischen Ländern ein logisches oder ein systematisches Ergebnis von Kriegen im Rest der Welt?

✓ Die Europäische Union schreibt sich auf ihre Fahnen, dass sie ein historisch einmaliges transnationales Friedensprojekt sei. Doch gleich außerhalb ihrer Grenzen tobt der Krieg. Monopolisiert Europa die Chancen auf Frieden, exportiert es gar den Krieg in andere Weltregionen?

✓ Können Sie Argumente vorbringen für die Behauptung, dass die akademische Welt den Frieden aufgegeben hat aufgrund der Bedingungen, unter denen sie arbeitet?

✓ “Krieg ist ein Problem öffentlicher Gesundheit.” Warum?

Die Notwendigkeit des Friedens

✓ Die Präambel der Türkischen Verfassung von 1982 statuiert, “dass die türkischen Staatsbürger insgesamt das Recht auf ein friedvolles Leben haben, basierend auf Gefühlen der entschiedenen Achtung der Rechte und Freiheiten des Anderen und der gegenseitigen herzlichen Liebe und Brüderlichkeit sowie im Verlangen und Glauben an ‘Frieden im Lande – Frieden in der Welt’“. Wird diesem Recht genügend entsprochen? Welche Art von interdisziplinärer Kooperation ist notwendig, um dieses Recht zu verankern und weiter zu entwickeln?

✓ Zu welchen Problemen führt ökologische Verwüstung und Zerstörung im Krieg auch nach Beendigung von Konflikten oder zu Friedenszeiten?

✓ Was bedeutet das Recht auf Frieden als Menschenrecht? Welcher ist der Platz, den das Recht auf Frieden in der Gesamtheit der Menschenrechte einnimmt?

✓ Was für eine Bedrohung für Frieden geht vom Klimawandel aus? Welche Strategien gegen Probleme, die aus dem Klimawandel resultieren, können ergriffen werden, bevor diese Probleme zu Konflikten führen?

Möglichkeiten von Frieden

✓ Wie sollte Frieden verteidigt und eine Friedenskultur etabliert werden im Bezug auf individuelle und kollektive Dimensionen, und in Harmonie mit dem Prinzip des Zusammenlebens in Vielfalt?

✓ Gibt es eine Form der zivilen Intervention oder Aktion, die ohne Ausnahme in jeder modernen Gesellschaft wirkungsvoll zur Unterstützung von Frieden ist?

✓ Unter den herrschenden Bedingungen reicht es nicht, sich Frieden als Wert allein zu eigen zu machen. Könnte eine Betonung von Klassenpolitik anstatt oder in Ergänzung zu Identitätspolitik einen Beitrag bei der Bekämpfung von Militarismus, Nationalismus, Diskriminierung und Hasskultur leisten?

✓ Welchen Beitrag können Wissenschaftler*innen zum Frieden leisten? Welche Mechanismen erlauben die Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse oder normativer Annahmen in diesem Kontext?

✓ Läge der Leichnam eines Ihrer Verwandten über eine Woche auf der Straße aufgrund der Unmöglichkeit Frieden herzustellen, und wären Sie unfähig zu ihm zu gelangen, obwohl er in unmittelbarer Reichweite ist: Was wären Ihre Erwartungen gegenüber denjenigen, die diese Situation zu verantworten haben, bevor sie mit ihnen Frieden schließen können?

✓ Am Beispiel eines Krieges oder eines Konfliktes: Welche drei Schritte sind zu priorisieren, um einen Frieden herzustellen, der über das Ende von Konflikten hinausgeht?

✓ “Die Öffentlichkeit ist der Ort, an dem Konflikte mit anderen Mitteln als dem Krieg ausgeführt werden.” (Alexander Kluge 3). Welche Rolle spielen Öffentlichkeit, Medien und deliberative Demokratie für eine Kultur, ein Umfeld und Beziehungen, die fähig sind, Frieden zu unterstützen? Welches sind die sozialen und moralischen Probleme, die mit dem Rückgang von Öffentlichkeit, verursacht durch Krieg und Staatspolitik, in der heutigen Türkei und der Welt entstehen?

 

This entry was posted in: Makale

by

We are above the nations and juggling with the conventional connotations of Diasporas which are also the main instruments of the global polarization (nationality, religion, ethnicity, race etc.) and aiming to re-conceptualize it by taking the "experiences as commons" rather than the conventional ones. As we call it "New Generation Diaspora.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.